ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján a https://napfenykucko.hu oldalon történő jogviszonyra terjed ki.

 

 

1.      A szolgáltató adatai:

 

Szolgáltató neve:                 Katona Bernadett egyéni vállalkozó

Székhely:                               9012 Győr, Szabó Pál utca 15.

Adószám:                              69574359-1-28

Nyilvántartási szám:           53381448

Telefonszám:                       0620/397 0897

E-mail cím:                            kapcsolat@napfenykucko.hu  

 

2.      Alapvető rendelkezések:

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.      Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

 

3.1. Jelentkezés egyéni vagy csoportos foglalkozásra, szolgáltatásra

 

            3.1.1. Jelentkezés menete

 

Az egyéni foglalkozásra, szolgáltatásra – továbbiakban Szolgáltatás – jelentkezni több módon lehet:

          telefonon,

          e-mailben,

          Messenger üzenetben,

          amennyiben rendelkezésre áll, regisztrációs űrlapon keresztül.

 

A jelentkezést követően időpontot és helyszínt egyeztetünk.

Jelenleg két Fejlesztő ponton tudjuk a Vásárlókat fogadni:

          Győr, Corvin u. 21, 9023

          Győr, Czuczor Gergely u. 18, 9022

          Győr, Veres Péter u. 19, 9012

          Online platformon történő tanácsadás színterei: Skype, Google Meets, Facebook Messenger.

 

A jelentkezéskor megadott adatok körét és az adatkezelést az Adatkezelési szabályzatunk tartalmazza.

 

            3.1.2. Felelősségvállalás

 

A Szolgáltatás során nyert ismeretek alkalmazásából nem támaszthatók felelősségvállalási igények a Szolgáltatóval szemben.

A Szolgáltatás során alkalmazott technikák, gyakorlatok nem diagnosztikai értékűek, nem adnak orvosi, pszichoterápiás javaslatot és nem helyettesítik a szakorvosi/pszichológiai ellátást. Az információkkal nem szándékozunk orvosi, fiziológiai vagy egyéb hasonló szolgáltatást ajánlani. Ha valaki szakorvosi ellátásra szorul, arra bátorítjuk, hogy keresse fel kezelőorvosát.

 

            3.1.3. A szolgáltatás díja

 

A Szolgáltatások díjai magyar forintban (HUF) értendőek.

Tartalmazzák a foglalkozás teljes költségét.

Nem tartalmazzák: a Vásárló utazási költségét.

A Szolgáltatás díjának kiegyenlítése történhet készpénzben, banki átutalással, banki befizetéssel.

Banki átutalás, banki befizetés, bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltatás megkezdése előtt be kell fizetni a szolgáltatás díját. Ez esetben a számlázáshoz szükséges adatokat előre meg kell küldeni a Szolgáltatónak.

 

3.1.4. A szolgáltatás lemondása

 

3.1.4.1. Részvételt lemondani írásban és szóban lehetséges.

Amennyiben a jelentkező akadályoztatva van a Szolgáltatás megkezdésében, 24 órával a Szolgáltatás egyeztetett kezdete előtt (a kezdési időpontnak megfelelően) a lemondás költségmentesen megtehető.

Amennyiben a lemondás a Szolgáltatás kezdetéhez képest 24 órán belül érkezik, úgy 50% sztornó díj kerül felszámolásra.

A sztornó díj nem kerül felszámolásra, amennyiben a Vásárló megjelöl egy helyettes résztvevőt, aki igénybe veszi a Szolgáltatást és befizeti a Szolgáltatás díját.

A Szolgáltató méltányossági okból nem számol fel sztornó díjat, amennyiben a Vásárló betegség vagy egyéb igazolt családi ok miatt nem tudott részt venni a Szolgáltatáson és megállapodik a Szolgáltatóval egy másik időpontban, amelyen részt vesz, valamint befizeti a Szolgáltatás díját.

 

3.1.4.2. Visszalépési jog

Amennyiben a Szolgáltatásra való jelentkezés távolról, azaz telefonon, e-mailben, online vagy interneten (webshop) történt, akkor a fogyasztóvédelmi törvény, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vásárlónak visszalépési joga van a jelentkezést követő 14 napon belül.

Ez nem érvényes arra az esetre, ha a Szolgáltatás időpontja a szerződéskötéstől/online jelentkezéstől számított 14 napon belül kezdődik. Ez esetben a 3.1.4.1. pont alkalmazandó.

A visszalépési határidő betartásához az írásos visszalépési nyilatkozatot határidőn belül el kell küldeni. Ez esetben a Szolgáltató törli a jelentkezést. Amennyiben díj befizetésre került, akkor azt visszatéríti.

 

3.1.4.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás időpontjának lemondására, illetve más időpontra történő áthelyezésére.

Amennyiben az új időpont a Vásárlónak nem megfelelő és nem tudnak megfelelő időpontot találni és a Szolgáltatás díjának kifizetése megtörtént, akkor a Szolgáltató a díjat teljes egészében visszautalja.

 

3.1.4.4. Felszólítási és követelési díjak

A Vásárló kötelezi magát, hogy késedelmes fizetés esetén a Szolgáltatónál keletkező felszólítási és behajtási költségeket, amennyiben ezek a célnak megfelelő jogkövetés során szükségesek, a Szolgáltató számára megtéríti, és kötelezi magát, hogy a bevont követeléskezelő intézmény díjait megtéríti.

Az elektronikus díjfizetési felszólítás költségmentes. Ez inkább egy figyelmeztetés, ha Vásárló elfelejtette volna a díjat megfizetni.

 

3.1.4. A szolgáltatás teljesítése

 

Az online tanácsadások során a közösen megbeszélt platformon folytatjuk a tanácsadási folyamatot. Ez lehet Skype, Google Meets vagy egyéb platform, ami mindkét fél számára megfelelő.

A Vásárló felelőssége, hogy kezdés előtt a saját technikai feltételeit ellenőrizze. Ezek: mikrofon, videókamera működése. Az adott platform telepítése, beüzemelése.

 

Az online tanácsadás során a Vásárlónak szüksége lehet még jegyzetfüzetre, íróeszközre és egyes esetekben az előre kiküldött online tesztek kitöltésére.

 

3.1.5. Felelősségvállalási modell

 

A tanácsadó, kineziológus az önmagunkért való felelősség modellje alapján jár el.

A Szolgáltató felelőssége, hogy segítsen a kliensnek abban, hogy megtanulja kezelni állapotát.

A Szolgáltató aktívan bevonja az ügyfelet a kiegyensúlyozási folyamatba úgy, hogy tájékoztatja a klienst a módszer alapelveiről.

A meghozott változásokért, döntésekért a Vásárló önmaga felel. A tanácsadó, kineziológus felelőssége a tanácsadási folyamat, balanszok szakszerű kivitelezése.

 

3.1.6. Titoktartás

A szolgáltatás során a szolgáltatást igénybe vevőt megilleti a teljes titoktartás. Ennek feloldására csak a szolgáltatást igénybe vevő adhat engedélyt.

Kivételt képez, amikor jogszabály kötelezi erre a Szolgáltatót (pl. fertőző betegségek, családon belüli erőszak jelentése, jelentés köteles bűncselekmény észlelése stb.).

Gyermekkorú kliens esetében a gyermek a titok gazda.

 

 

 

 

 

4.      Vegyes rendelkezések:

 

4.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

4.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

4.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

4.4. Szolgáltató és a Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

4.5. A Vásárló szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Vásárlótól beszerezze, illetve a Vásárló kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.

 

 

5.      Panaszkezelés rendje:

 

5.1. Célunk, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a Vásárló teljes megelégedettsége mellett teljesítsünk. Amennyiben Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

5.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vásárlónak.

5.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

5.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, a lenti elérhetőségeken.

Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

 

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is vagy területi szerveihez:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

E-mail: nfh@nfh.hu

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja: http://www.nfh.hu/teruleti

 

Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vásárló vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Vásárlót megillető jogokkal és a Vásárlót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

 

6.      Adatvédelem:

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a weboldalon.